Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

KROZ 22 GODINE POSTOJANјA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJA JE POSTALA BREND BANјALUKE I REPUBLIKE SRPSKE I KONSTITUISANA KAO NAUKA O  ZAŠTITI, ODBRANI I BEZBJEDNOSTI. Naučni diskurs zaštita+odbrana=bezbjednost potvrđuje DEFENDOLOGIJA kao nauka o zaštiti, odbrani i bezbjednosti i to kao paradigma vladajuće teorije najvišeg obima koja na nov način definiše zakone strukture i dinamike u zaštiti, odbrani i bezbjednosti

Projekat Odnos policije građana i javnosti u cilјu postizanja najvišeg stepena bezbjednosti uz poštivanje lјudskih prava i sloboda centralna aktivnost u 2019.godini

Prvi mart 1997 - 2019. – 22  godine Defendologije, Udruženja defendologa Republike Srpske, koje je 2007. godine promijenilo naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, a 2011. godine naziv mijenja u Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja. Polako, utemelјeno, sigurno, kretanje se vrši ka globalnoj, stručnoj i naučnoj mreži nacionalnog,  evropskog i svjetskog znanja, nauke i znanja uopšte. Do sada je u okviru izdavačke djelatnosti Defendologije objavlјeno 43 broja časopisa Defendologija, 18 Zbornika radova, 5 Godišnjaka Evropskog defendologija centra, preko 100 knjiga, a organizovano je preko 50 naučnih skupova i sprovedeno preko 35 naučnoistraživačkih projekata.  Autori izdavačke djelatnosti Defendologije, između ostalih, dali su najveći doprinos u prethodne 22 godine utemelјenju, naučnom i obrazovnom oblikovanju Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. Riječi koje su pisali i sve ono što su govorili, djela koja su činili i cilјeve za koje su se borili, imaju neprolaznu vrijednost, oni su od univerzalnog značaja i zbog toga Defendologija ostaje uvijek aktuelna, kao što vidimo, ne samo u našem srpskom narodu, nego i u drugim narodima, nacionalnim manjinama, državama, regijama i svijetu.

Nova paradigma kao što je defendologija iz naučnih instituta i glava velikih mislioca prenosi se u nastavno obrazovne pogone, institucije, postajući programski sadržaj za edukaciju homoakademikusa, odnosno ona postaje dio nove naučne subkulture i naučno-disciplinarnog profilisanja u oblasti zaštite, odbrane i bezbjednosti, te obrazovanja uopšte.Evropski defendologija centar uputiće nadležnim institucijama za nauku i obrazovanje prema Pravilniku o izmjenama pravilnika o naučnim i umjetničkim oblastima, polјima i užim oblastima (Službeni glasnik Republike Srpske br.27/10, naučna oblast društvene nauke, naučno polјe političke nauke i uža naučna oblast međunarodni odnosi i nacionalna bezbjednost, prijedlog sa obrazloženjem da razvojne oblasti kao što su zaštita, odbrana i bezbjednost nisu određene, definisane, te ih treba odrediti kao uže naučne oblasti. Namjera je u naučnom i obrazovnom smislu, a što je već usaglašeno sa naučnim i obrazovnim radnicima u regionu (prvenstveno iz država bivše Jugoslavije)  da Defendologija bude naučno polјe kao što je npr.psihologija, ekonomija i poslovanje, pedagoške nauke, sociologija, pravo, političke nauke itd. Uže naučne oblasti biće zaštita, odbrana i bezbjednost.

Centralni dogovor je bio 15.6 2018.godine kada  je Defendologije potpisala Sporazum o poslovno-tehničkoj, stručnoj i naučnoj saradnji sa Centrom za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije. Očekujemo maksimalnu podršku Univerziteta u Republici Srpskoj i relevantnih institucija Republike Srpske.

Opšte poznato je da je znanje o zaštiti, bezbjednosti i odbrani  rasprostranjeno, zato što se oni, kao sveobuhvatni problem posmatraju u svim naučnim disciplinama kao što su sociologija, politikologija, pravo, filozofija, međunarodni odnosi itd. (ali nedostaje jedinstveni sistemski pristup, npr. ispitivanje i artikulacija, protok) osnovnih pojava na ovom polјu. Ovo se sada pojavlјuje kao potreba, privlačeći naučnike koji proučavaju zaštitu, bezbjednost i odbranu, čiji je broj u porastu. Zaštita, bezbjednost i odbrana predstavlјaju tri elementa (varijable), pojedinačnu izjednačenost koja se u pojednostavlјenom obliku može izraziti kao, zaštita + odbrana = bezbjednost (sigurnost). Svrha zaštite i odbrane je bezbjednost (sigurnost) živih bića, i drugih u prirodnom i društvenom sistemu. Zaštitno-odbrambena funkcija je sveobuhvatna i nerazdvojiva. Sadrži skup faktora, uslova i aktivnosti suštinskih za postizanje bezbjednosti (sigurnosti).U nauci o zaštiti, bezbjednosti i odbrani (defendologiji) riječ zaštita, bezbjednost i odbrana imaju svoje originalno i puno značenje. Zaštita se odnosi na identifikaciju uslova pod kojim se prijeti (živom biću, vrsti, društvu, državi, naciji), te njihovo reduciranje do obima koji ne prijeti dostignutom nivou bezbjednosti (sigurnosti), npr. redukovanje izvora i oblika ugrožavanja i mogućnosti njene akcije, kao i razvoj.Zahvalјujući složenosti uslova prijetnje i postizanju bezbjednosti (sigurnosti) zaštita i odbrana se često sprovode kao integrisani i istovremeni proces (defendologija). Zato je neophodno sagledati razvojne oblasti zaštite, odbrane i bezbjednosti kao konstitutivnih dijelova naučnog polјa Defendologije-opšte nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. U prilog realizaciji ovog veoma bitnog Projekta u pripremi za štampu je knjiga Osnovi defendologije autora prof.dr Duška Vejnovića i majora Oružanih snaga u BiH dr Predraga Obrenovića.

Knjiga Osnovi defendologije predstavlјa osnove nove naučne discipline, koja će istovremeno budućim generacijama, čitaocima približiti naučno polјe djelovanja Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti. Defendologija predstavlјa odgovor naučnne i stručne zajednice na jedno političko, istorijsko i kulturno stanje u kome se nalazi BiH, region, a možemo slobodno reći i cjelokupno čovječanstvo. Nјeno centralno pitanje zaštite, odbrane i bezbjednosti tiče se odnosa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu, tako i svijetu uopšte. Sadašnjost u kojoj živimo je nestabilna, ona je značajno uslovlјena nekim uznemiravajućim posebnostima koje dolaze najviše iz prošlosti, ali i sadašnje neodgovornosti i nesnalaženja političkih elita i subjekata međunarodnog prava.Knjiga je metodološki odlično složena, a  pisana je takvim stručno-naučnim jezikom koji omogućuje potpuno razumijevanje običnom čovjeku. U toku pisanja knjige autori su naveli 378 (tristotinesedamdesetosam) citata i fusnota, te koristili preko 200 (dvijestotine) izvora (knjiga, internet stranica i zakonskih i pozakonskih akata). Od toga 127 knjiga i naučnih radova inostranih autora na engleskom jeziku ili prevodu na srpski jezik i 58 knjiga i naučnih radova domaćih autora.

 

Tim eksperata naučno-istraživačke organizacije Evropski defendologija centar

Predsjednik

Prof.dr Duško Vejnović, redovni profesor Univerziteta u Banja Luci