Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

srenfrderu

Sa zadovolјstvom Vas obaviještavamo da smo na regionalnom nivou izvršili sve neophodne konsultacije, istraživanja i usaglašavanja oko konstituisanja Defendologije kao nauke o zaštiti, odbrani i bezbjednosti.

Paralelno sa svim ovim aktivnostima napisana je i završena knjiga Osnovi defendologije autora prof.dr Duška Vejnovića, redovnog profesora Univerziteta u Banja Luci - Fakulteta bezbjednosnih nauka, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sportai i Šumarskog fakulteta i dr Predraga Obrenovića, majora Oružanih snaga BiH.

U toku pisanja knjige autori su naveli 378 (tristotinesedamdesetosam) citata i fusnota, te koristili preko 200 (dvijestotine) izvora (knjiga, internet stranica i zakonskih i pozakonskih akata). Od toga su koristili 127 knjiga i naučnih radova inostranih autora na engleskom jeziku ili prevodu na srpski jezik i 58 knjiga i naučnih radova domaćih autora. Knjiga ima osam (8) izdavača i četiri (4) recenzenta. Predgovor i sadržaj knjige je preveden na engleski, ruski i njemački jezik.. Knjiga je situirana na 395 strana.

Knjigu u PDF-u možete preuzeti ovdje.